ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Zamówienia PublicznePrzekierowanie na stronę******

***

Zawiercie dn.28.03.2019r.

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Remont ogrodzenia zewnętrznego Zakładu poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu"
(etap III - strona pólnocna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r poz2164 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwa oraz adres zamawiającego

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
42 - 400 Zawiercie ul. Mrzygłodzka 35
tel. 32 6721365
fax 32 6721365
adres e-mail: sekretariat@zawiercie.zpisd.gov.pl


Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.


Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: rozbiórka istniejącego ogrodzenia, wykonanie robót ziemnych, wykonanie i montaż zbrojenia, betonowanie remontowanego ogrodzenia oraz zwieńczenie go odskosami z drutem typu concertina w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Wykaz oświadczeń i dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XV siwz i w terminie wskazanym w rozdz. XVI pkt 2 siwz:
1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do siwz.
Wymagana forma dokumentu - oryginał

2. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - wg
wzoru określonego w Załączniku nr 6 do siwz.
Wymagana forma dokumentu - oryginał

b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do siwz, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

Wymagana forma dokumentów:
- wykaz robót budowlanych - oryginał,
- dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - oryginał lub kopia poświadczona "za zgodność z oryginałem" w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1 lit. i, k) siwz.

Dowodami, o których mowa wyżej są:

1) poświadczenie,

2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1)

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do siwz,

Wymagana forma dokumentu - oryginał,

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do siwz.

Wymagana forma dokumentu - oryginał

3. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru określonego w Załączniku nr 10 do siwz.

Wymagana forma dokumentu - oryginał

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona "za zgodność z oryginałem" zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 1 lit. i, k) siwz

4. Dokument wymagany w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp:

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru określonego w Załączniku nr 11 do niniejszej siwz.

Wymagana forma dokumentu - oryginał

5. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

a) dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII siwz;

b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów;

Kryteria oceny ofert:

a) CENA - 60 %
b) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 30 %
c) OKRES GWARANCJI - 10%

Terminy, warunki udziału w postępowaniu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót, wykaz oświadczeń i dokumentów dostępne są na stronie ZPiSdN
www.zpisdnzawiercie.home.pl lub w sekretariacie ZPiSdN w wersji papierowej.

Termin składania ofert - 19.04.2019r.

- w sekretariacie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert - 19.04.2019 r. j.w. o godz. 10.15.

Wszelkich informacji udziela osoba odpowiedzialna merytorycznie pod nr tel. 608 408 412.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu. Etap III

Mapa

Mur etap III przedmiar

SIWZ

Załącznik nr 1 umowa

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10


z upoważnienia
DYREKTORA
kierownik gospodarczy
Adam Merta
***

6.03.2019r.

DYREKTOR ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ZAWIERCIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

PSYCHOLOG - PSYCHOTERAPEUTA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

W WYMIARZE 1/2 ETATU (11 GODZIN)


Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
1. Posiada obywatelstwo polskie.

2. Posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, nie był karany za przestępstwa popełniane umyślnie przeciw mieniu, przeciwko działalności, instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe.

Wymagania niezbędne :
Określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 207 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zakres wykonywanych zadań :
Prowadzenie badań - analiz procesów psychicznych i zachowań indywidualnych. Prowadzenie terapii indywidualnych, grupowych dla wychowanek z zaburzeniami osobowości, fobiami, nerwicami, ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej, współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, sadami, policją, kuratorami sądowymi, rodzicami.

Wymagane dokumenty :

1. C.V.
2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie ( do pobrania na www.zpisdnzawiercie.bip.net.pl)
3. Zaświadczenie o niekaralności
4. Zaświadczenie lekarskiego braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
6. Kopie świadectw pracy.

CV powinno być opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 20 marca 2019 r. w sekretariacie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich W Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. Mrzygłodzka 35 lub przesłać listowanie na podany adres, na pocztę elektroniczną ( sekretariat@zawiercie.zpisdn.gov.pl). Dokumenty po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem "Nabór na stanowisko psycholog - psychoterapeuta z przygotowaniem pedagogicznym w wymiarze 1/2 etatu" imię i nazwisko, adres do korespondencji.


pobierz plik -
kwestionariusz osobowy dla, osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie
Powrót do treści | Wróć do menu głównego